Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny
Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny

09 września.1989 roku w Poznaniu piloci 62plm założyli Koło pilotów 62 pułku.
Była to swego rodzaju nieformalna, koleżeńska organizacja-stowarzyszenie stawiająca sobie za cel jeszcze silniejszą integracje między pilotami i byłymi pilotami (emerytami) tego pułku.

Dnia 11 kwietnia 2000 r na spotkaniu założycielskim zostało założone Stowarzyszenie byłych pilotów 62(3) pułku lotnictwa myśliwskiego.
3 sierpnia 2000 r. stowarzyszenie to oficjalnie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

Celem stowarzyszenia jest:
- prowadzenie działalności mającej na celu zrzeszenie się byłych pilotów 62 (później 3) plm i 17 Eskadry Lotniczej DWL, oraz byłych pilotów jednostek lotniczych powstałych na bazie 3 plm;
- prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie tradycji lotniczych i popularyzację wiedzy o lotnictwie;
- prowadzenie działalności społecznej, w tym charytatywnej, edukacyjnej, gospodarczej;
- utrzymywanie ciągłych kontaktów z dowództwem i kadrą zawodową jednostki lotniczej w Poznaniu –Krzesinach.

We wrześniu 2016-tego roku na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy Stowarzyszenia.

W styczniu 2017-tego roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana nazwa "Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny".

Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje odznakę organizacyjną i legitymację stwierdzającą przynależność do stowarzyszenia.


STOWARZYSZENIE PILOTÓW WOJSKOWYCH LONISKA KRZESINY

S T A T U T

(Stan na styczeń.2017r)

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pilotów Woskowych Lotniska Krzesiny.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”.

§2

      Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 

§3

       Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w  Poznaniu .

       Stowarzyszenie ma osobowość prawną, którą nabywa przez wpis do rejestru Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

§4

      Stowarzyszenie ma prawo używać  pieczęci i odznak' których wzór uchwali walne zebranie.

 

ROZDZIAŁ II 

Cel i sposoby działania.

 

§5

Celem stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zrzeszenie się byłych pilotów 62 (3) plm  i 17 eskadry DWL oraz pilotów wojskowych, byłych i czynnych z jednostek lotniczych stacjonujących na lotnisku Krzesiny ,
 2. prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie tradycji lotniczych  i popularyzacja wiedzy o lotnictwie,
 3. wychowanie młodzieży na tradycjach lotniczych i patriotycznych narodu polskiego,
 4. pomoc społeczna członkom stowarzyszenia oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
 5. prowadzenie działalności społecznej, w tym charytatywnej, edukacyjnej, gospodarczej,
 6. utrzymywanie ciągłych kontaktów z dowództwem i kadrą zawodową jednostki lotniczej w Poznaniu – Krzesinach.

 

§6

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. utrzymanie więzi koleżeńskiej i integrowanie środowiska pilotów wojskowych.
 2. organizowanie otwartych imprez środowiskowych,
 3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami i klubami ,
 4. udzielanie pomocy społecznej członkom stowarzyszenia oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
 5. realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, i wychowania  młodzieży,
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju,
 8. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 9. prowadzenie klubu dla członków i sympatyków,
 10. organizowanie wymiany zagranicznej ze środowiskami lotniczymi.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§7

 1. Członkiem stowarzyszenia może być każdy pilot wojskowy rezerwy lub czynny, który pełnił lub pełni służbę w jednostkach lotniczych stacjonujących na lotnisku Krzesiny bez względu na czas służby.
 2. Osoba ubiegająca się przyjęcie do stowarzyszenia powinna złożyć deklarację na formularzu  wg wzoru (Zał. Nr1) stanowiącego załącznik do Statutu Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcia do Stowarzyszenia dokonuje zarząd po otrzymaniu i akceptacji ”Deklaracji członkowskiej” zainteresowanego.
 4. Od decyzji odmownej zarządu przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania.
 5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, wybitnie zasłużona  dla Stowarzyszenia, przyjęta na Walnym Zebraniu na wniosek Zarządu.
 6. W szczególnych sytuacjach członkiem Stowarzyszenia może zostać pilot, który pełnił służbę w innych jednostkach lotniczych.

 

§8

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla obsługi administracyjno – finansowej na zasadach ustalonych przez walne zebranie.

 

§9

I. Członek zwyczajny ma prawo :

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystać z opieki i pomocy Stowarzyszenia,
 3. nosić odznakę Stowarzyszenia,
 4. korzystać z wyposażenia i pomieszczeń stowarzyszenia,
 5. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia mają podjąć decyzję dotyczącą jego osoby,
 6. odwołać się od decyzji zarządu do walnego zebrania.

II. Członek obowiązany jest do:

 1. przestrzegania zasad etyki, honoru i godności pilota,
 2. aktywnego uczestniczenia w pracy na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania Statutu Stowarzyszenia,
 4. przestrzegania uchwał zarządu i walnego zebrania,
 5. systematycznego opłacania składek.

 

§10

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie  Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. rażącego naruszenia etyki, honoru i godności na wniosek Zarządu na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania  zobowiązań wobec Stowarzyszenia przez okres  2 lat po rozpatrzeniu przez Zarząd,
 4. śmierci.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

 

§11

 I. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna.

Członkowie władz swoje funkcje wykonują społecznie.

 

§12

I. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów.

 1. Decyzje i uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy ich składu. Sposób głosowania ustala każdorazowo władza Stowarzyszenia.
 2. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia, osobie której decyzja dotyczy, przysługuje prawo odwołania do walnego zebrania. Należy je wnieść na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§13

Walne  Zebranie  uchwala  wytyczne  do  działalności  merytorycznej,  organizacyjnej,  gospodarczej  i  charytatywnej  oraz  dokonuje  oceny  działalności  Stowarzyszenia,  Zarządu    i poszczególnych członków.

I. Walne Zebranie może być:

 1. Zwyczajne,
 2. nadzwyczajne.

II. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wybór  Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalenie planu działalności i budżetu, składek i opłat wnoszonych przez członków,
 4. rozpatrywanie wszystkich wniosków wnoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 6. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§14

I. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.

II. Nadzwyczajne Zebranie  może być zwoływane w dowolnym czasie :

 1. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemne umotywowanie żądania 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia z podaniem spraw, które maja być przedmiotem obrad.

III. Zwołanie Walnego Zebrania następuje przez zawiadomienie każdego członka co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania z podaniem:

 1. daty,  godziny i miejsca spotkania ;
 2. proponowanego porządku zebrania.

Walne Zebranie władne jest podejmować prawomocne decyzje i uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i bierze w nim udział przynajmniej połowa ogólnej liczby członków.

W przypadku braku kworum ustala się kolejny termin zebrania, a decyzje podejmuje Walne Zebranie większością głosów niezależnie od ilości obecnych członków.

Walne Zebranie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.

Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§15

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 5 lat w głosowaniu jawnym lub tajnym.

W skład Zarządu wchodzą :

 1. prezes honorowy (może wchodzić lecz nie musi),
 2. prezes stowarzyszenia,
 3. wiceprezes stowarzyszenia,
 4. sekretarz,
 5. skarbnik,
 6. członek zarządu.

 

§16

1. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały i decyzje na swoim posiedzeniu.

2. Uchwały i decyzje są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 członków Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz, a nieobecni członkowie zapoznają się z protokółem za podpisem.

 

§17

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 2. opracowanie projektów i planów działalności,
 3. wykonywanie uchwał walnego zebrania ,
 4. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
 5. organizowanie i prowadzenie imprez,
 6. wykonanie preliminarza budżetowego,
 7. zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zebranie,
 8. wykonanie innych zadań, wynikających z niniejszego statutu oraz podejmowanie czynności niezbędnych do kierowania działalnością stowarzyszenia.

 

§18

1. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy im.

2. Wiceprezes organizuje działalność społeczną, charytatywną i gospodarczą.

3. Sekretarz sporządza protokóły z zebrań Zarządu przechowuje protokoły z walnych zebrań Stowarzyszenia. Prowadzi korespondencję oraz ewidencję członków . Załatwia wszelkie sprawy związane z działalnością organizacyjną stowarzyszenia

4. Skarbnik prowadzi ewidencję dochodów i wydatków. Rejestruje wszelkie opłaty na rzecz stowarzyszenia. Czuwa nad prawidłowym wykonaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo – księgową. Utrzymuje rezerwę gotówkową uchwaloną przez Zarząd.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§19

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez walne zebranie na okres 5 lat (w głosowaniu tajnym) i składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

 

§20

1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wykonuje swoje czynności kontrolne na posiedzeniu.

2. Decyzje i czynności komisji są prawomocne, jeśli w posiedzeniu uczestniczą co najmniej 2 osoby, w tym przewodniczący.

 

§21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, przestrzegania statutu i realizacji uchwał Walnego Zebrania,
 2. dokonanie przynajmniej raz w roku sprawdzenia kasy, rachunkowości i działalności gospodarczej zarządu,
 3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 5. prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia zarządu.

 

§22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w Rozdz.IV §11 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

 

§23

1.  Majątek Stowarzyszenia  stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.

2. Fundusz składa się z:

 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 2. innych wpływów uchwalonych przez walne zebranie,
 3. wpływów z imprez organizowanych przez stowarzyszenie,
 4. wpływów z działalności gospodarczej,
 5. wpływów z darowizn, zapisów i spadków.

3. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej.

4. Podstawą działalności finansowej jest budżet uchwalony przez walne zebranie.

5. Środki pieniężne, niezależnie od ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, jak najszybciej przekazane na to konto.

 

§24

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia  wymagane są podpisy dwóch osób ( prezesa  lub wiceprezesa oraz skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy.

 

ROZDZIAŁVI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§25

1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁVII

Przepisy przejściowe

 

§26

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

ZARZĄD

 • Prezes - mjr rez. mgr inż. pil. Krzysztof Stobieniecki

 • Wiceprezes - ppłk rez.dypl. pil. Jerzy Grabowski

 • Sekretarz - mjr rez. mgr inż. pil. Andrzej Gątarski

 • Skarbnik - mjr rez. mgr inż. pil. Zbigniew Franas

 • Członek zarządu - ppłk rez. pil. Marek Kot

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący - kpt.mgr inż. pil. Janusz Kupczak

 • Wiceprzewodniczący — mjr rez. pil. Janusz Ciesielski

 • Członek - ppłk rez. pil. Jan Bukalski 

 •  

 

03 Wrzesień 2022

Walne Zebranie  Stowarzyszenia

Walne Zebranie  Stowarzyszenia. Wręczenie upominków Dostojnym  Jubilatom. Przyjęcie nowych członków.

Długie i ciekawe rozmowy wspomnieniowe przy stole.

03 Wrzesień 2022

Święto 31 BLT

Po raz siódmy już z okazji Święta 31 BLT (która kontynuuje tradycje 62plm) spotykamy się na uroczystości złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą poświęconą tragicznie zmarłym pilotom 62plm.Prezes Stowarzyszenia krótko  przypomniał historię powstania jednostki lotniczej na Osiedlu Głuszyna. Głos zabierał również Zastępca dowódcy 31BLT płk Radosław Śniegóła doceniając  wkład poprzednich pokoleń żołnierzy  w rozwój bazy lotniczej.

26 Sierpień 2022

Spotkanie pokoleń lotniczych

Z okazji Święta Lotnictwa dowódca 31Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Łukasz Piątek zaprosił Seniorów lotnictwa z 62plm, 6plmb z Piły i 6el z Powidza na uroczystą zbiórkę.
Po niej nastąpiło spotkanie pokoleń lotniczych klubie  31BLT.

22 Czerwiec 2022

Zakopane 2022

Długo wyczekiwany wyjazd do WOSzK – Gronik w Kościelisku. Tym razem ośrodek był dla nas otwarty. Byli z nami Koledzy lotnicy,  którzy po raz pierwszy po wielu latach odwiedzili kultowy ośrodek  naszych służbowych wyjazdów. Przyszłoroczne spotkanie już zaplanowane.

04 Czerwiec 2022

GRILL 2022

Kolejne tradycyjne spotkanie Kolegów przy grillu

08 Październik 2021

Spotkanie Pokoleń

Z inicjatywy mjr T Wykroty Oficera Wychowawczego z 31BLT w dniu 08.10 doszło do spotkania pilotów samolotów F-16 z członkami naszego Stowarzyszenia. W sali odpraw 6 eskadry lotniczej odbył się seans filmu ,, Instruktor”. Film poświęcony jest płk pil. Hieronimowi ,,Frankowi” Kowalskiemu.
Po seansie, przy kawie, mogliśmy wymienić swoje wrażenia dotyczące niezwykłej sylwetki  pilota wojskowego i sportowego. Mamy nadzieje, że to dopiero początek głębszej  integracji środowiska lotniczego.

04 Wrzesień 2021

Święto 31BLT

4 września w dniu w którym obchodzone jest Święto 31BLT, spotkaliśmy  się na kolejnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Rozpoczęliśmy Mszą Św. w kościele parafialnym za poległych i zmarłych pilotów 62plm. Następnie spotkaliśmy się na miejscowym cmentarzu przy tablicy poświęconej tragicznie zmarłym pilotom 62plm aby w asyście wojskowej żołnierzy 31BLT, przypomnieć historie jednostki lotniczej na lotnisku Krzesiny. Wspomnieć żołnierzy i pracowników cywilnych służących w 62 i 3 plm.  Uroczystość zgromadziła liczne grono byłych żołnierzy , uczniów SP53 ,Mieszkańców Osiedla Głuszyna.  Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, udaliśmy się na zebranie.

04 Wrzesień 2021

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Jak co roku Zarząd złożył sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i  przedstawił plany na kolejny rok. Ważną częścią zebrania stało się honorowanie okrągłych jubileuszy urodzin naszych Kolegów albumem zdjęć. Jak zwykle opowieściom lotniczym  przy stole nie było końca.

29 Czerwiec 2021

Zasłużony Miasta Poznania 2021

29.06.2021 roku w Święto Patronów Miasta Poznania,  w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta Poznania, podczas której dokonano wręczenia wyróżnień zasłużonym Mieszkańcom naszego grodu. Decyzją Rady Miasta  płk pil. Hieronim ,,Franek” Kowalski został wyróżniony tytułem Zasłużony Miasta Poznania 2021 roku. Serdecznie gratulujemy Koledze  zaszczytnego wyróżnienia.
 

27 Czerwiec 2021

Klub Lotników Loteczka

W dniu 27.06.2021 delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w dorocznym spotkaniu Klubu Lotników ,,Loteczka” we wrocławskim w Hotelu Kosmonautów. Okazją była 43 rocznica startu w kosmos jedynego polskiego kosmonauty gen. Mirosława Hermaszewskiego.
Osobiste wspomnienia z tego dnia, opowiedziane ze swadą i dowcipem  zostały nagrodzone rzęsistymi brawami.
 Płk pil. Hieronim Kowalski -członek tegoż Klubu, wręczał przyznane osobom wyróżnionych ze środowiska lotniczego- statuetki Loteczek. Zarówno gen.  Hermaszewski jak i płk Kowalski są członkami  naszego SPWLK.
 

23 Czerwiec 2021

Kościelisko 2021

Od kilkunastu lat wyjazd do WOSZK w Groniku stał się oczekiwanym wydarzeniem w rocznym planie działań naszego Stowarzyszenia. Niestety panujące obostrzenia epidemiczne nie pozwoliły otworzyć podwoi ośrodka. Skorzystaliśmy z gościny zaprzyjaźnionych Właścicieli pensjonatu Strefa Tlenu w Kościelisku.  Wyjazd do WOSZK w Groniku planujemy za rok.
 

05 Czerwiec 2021

GRILL 2021

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, spragnieni towarzystwa  spotkaliśmy się na grillu. Wspomnieniom, szczególnie z okresu służby  w Mierzęcicach nie było końca.

31 Marzec 2021

Życzenia Wielkanocne

23 Grudzień 2020

RADOSNYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.

01 Listopad 2020

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

Odwiedzamy groby Kolegów na cmentarzach w Głuszynie i Miłostowie.

10 Październik 2020

Święto Żołnierza Rezerwisty

10.10.2020 obchodzone po raz pierwszy Święto Żołnierza Rezerwisty było dobrym pretekstem do spotkania nowo powołanego Zarządu i Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia.

12 Wrzesień 2020

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Minął kolejny, dwudziesty rok działalności Stowarzyszenia a trzydziesty pierwszy od założenia Klubu Pilota. W tym roku też dobiegła kolejna pięcioletnia kadencja Zarządu.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze z powodu trudności związanych z epidemią odbyło się w restauracji Wrzos w nieco mniejszej liczbie uczestników.
Zebranie ponownie dokonało wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd przedstawia się następująco
Prezes        Krzysztof Stobieniecki
Wiceprezes    Jerzy Grabowski
Sekretarz    Andrzej Gątarski
Skarbnik    Zbigniew Franas
Członek Zarządu    Marek Kot
Komisja Rewizyjna:  Przewodniczący Janusz Kupczak, Zastępca przewodniczącego Janusz Ciesielski, Członek komisji Jan Bukalski.
Wręczane  Jubilatom albumy zdjęć jako nasz upominek zdobyły uznanie Kolegów.

04 Wrzesień 2020

Rocznica Jednostki Wojskowej

Dziewiętnastu pilotów 62.plm zginęło w katastrofach lotniczych startując do ostatniego lotu z Krzesińskiego lotniska. 

W dniu Święta 31.BLT w trakcie okolicznościowych uroczystości na cmentarzu zebrało się liczne grono uczestników pilotów SWPLK, delegacja żołnierzy  31 BLT z Dowódcą płk pil. Norbertem Chojnackim, delegacja zaprzyjaźnionego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z oddziału Kościańskiego, delegacja Rady Osiedla Głuszyna, byli żołnierze 62.plm, mieszkańcy Głuszyny. W przemówieniach zostały przypomniane fakty z historii jednostki, D-ca Bazy odnosząc się do tragicznych wydarzeń zapewnił o żołnierskiej dumie z dokonań lotniczych przodków, bez których historia 31 BLT nie miałaby w sobie tych kart pisanych złotymi zgłoskami.
Złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci.
 

25 Sierpień 2020

Spotkanie w Nowym Lubaszu

W dniu 25.08 2020 delegacja Stowarzyszenia w składzie K.Stobienicki, J.Grabowski, H.Kowalski na zaproszenie Prezesa Wlkp. Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen Franciszka Gągora p. Tadeusza Mylera wzięła udział w obchodach Święta Wojska Polskiego i Święcie Lotnictwa. Spotkanie miało miejsce w Sali Tradycji Oręża Żołnierza Wojska Polskiego w Nowym Lubaszu.

30 Kwiecień 2020

Pogrzeb ppłk pil. Leopolda Paula

Pożegnanie  Założyciela Klubu Pilota w 62plm. Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny ppłk pil. Leopolda Paula.

01 Listopad 2019

Święto Zmarłych

Odwiedzamy groby Kolegów na cmentarzach w Głuszynie i Miłostowie.

05 Wrzesień 2019

Walne zebranie Stowarzyszenia

Czas podsumowań kolejnego dziewiętnastego roku działalności a trzydziestego od założenia Klubu Pilota. Przypomnienie założycieli Klubu. Życzenia szanownym Jubilatom obchodzącym 85-te urodziny.

04 Wrzesień 2019

Rocznica powstania JW Krzesiny

Kolejny raz kolejny rocznica powstania jednostki lotniczej w Krzesinach zgromadziła Członków Stowarzyszenia, personel inżynieryjno-lotniczy, delegację 31 BLT z z-cą d-cy Bazy płk Radosławem Śniegółą....

 

....Uczestniczyła delegacja uczniów Zespołu Szkół nr 53 z wychowawcami, delegacja Rady Osiedla z Przewodniczącym Rady Wojciechem Wilczyńskim.
Złożono kwiaty, zapalono znicze pamięci. 

13 Czerwiec 2019

Wyjazd do Zakopanego

Jak co roku spotkaliśmy się w Zakopanem.

08 Czerwiec 2019

GRILL 2019

Kolejne spotkanie koleżeńskie przy grillu

23 Marzec 2019

Premiera filmu,, INSTRUKTOR”

W dniu 23.03.2019 r. w Klubie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się premiera filmu o tematyce lotniczej pt. „Instruktor”.
    Film, który powstał dzięki inicjatywie oraz żmudnej pracy entuzjastów lotnictwa poświęcony jest instruktorowi wojskowemu i aeroklubowemu Hieronimowi „Frankowi” Kowalskiemu, który przez wiele lat wykonywał swoje lotnicze zadania na samolotach MIG-21 służąc m.in. w 62. pułku lotnictwa myśliwskiego Poznań – Krzesiny....
   

...Płk pil. rez. Hieronim Kowalski to obecnie 86-letni latający instruktor szybowcowy i samolotowy, człowiek od zawsze związany z poznańskim środowiskiem lotniczym. Jest nieocenionym autorytetem dla młodych i starszych kolegów, a także ceniony i szanowany w lotniczym środowisku, Kawaler Orderu Virtuti Militari.
    W filmie „Instruktor” główny bohater wspomina swoje życie. Również znajomi i przyjaciele „Franka” opowiadają o wspólnych chwilach, a także o historiach dotyczących lotnictwa wojskowego i cywilnego.
    Premiera filmu była doskonałą okazją do spotkania wielu lotniczych pokoleń, w szczególności Pilotów naszego Stowarzyszenia, których służba przez lata związana była z Krzesinami, czyli z 62 pułkiem lotnictwa myśliwskiego.

01 Listopad 2018

Święto Zmarłych

Odwiedziliśmy groby naszych Kolegów na cmentarzach w Głuszynie i Miłostowie.

04 Wrzesień 2018

Rocznica powstania jednostki na Krzesinach

Powoli data 04.09  i tablica poświęcona tragicznie zmarłym pilotom 62 plm......

.......stanowi miejsce spotkania członków Stowarzyszenia , delegacji 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego , przedstawicieli Osiedla Głuszyna. Tak też było w tym roku. Krótki zarys historii jednostki na Krzesinach przedstawił Prezes Stowarzyszenia. O znaczeniu tego  spotkania wśród lokalnej społeczności mówił dowódca 31 Bazy płk pil Rafał Zadencki. Uczestniczyli również uczniowie ze sztandarem Zespołu Szkół z Głuszyny z panią Dyrektor Barbarą Osiak. Liczne delegacje złożyły kwiaty, zapalono znicze pamięci.  Oprawę uroczystości zapewnili żołnierze 31BLT wystawiając asystę honorową.

01 Wrzesień 2018

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Św. na Głuszynie.........

....w intencji  tragicznie zmarłych pilotów 62plm, złożyliśmy kwiaty i  znicze pod tablicą na cmentarzu przy ul. Daszewickiej . Następnie przejazd autokarem do Hotelu "Ikar" i Walne Zebranie Stowarzyszenia. Podsumowanie roku działalności ,następnie spotkanie koleżeńskie i czas wspomnień.
 

20 Czerwiec 2018

Wypoczynek w górach

W tym roku naszym miejscem pobytu był pensjonat ,,Strefa Tlenu” zaprzyjaźnionej góralki Haliny Olejniczak w Kościelisku.   WOSZK  Gronik zaprosił  swoim basenem .
 

09 Czerwiec 2018

Grill 2018

Grill Stowarzyszenia przy klubie 31 BLT.
 

Doroczne spotkanie koleżeńskie w plenerze.

28 Kwiecień 2018

ILA Berlin 2018

Tradycyjnie, jak co dwa lata zwiedzaliśmy targi lotnicze w Berlinie. Planujemy kolejny wyjazd.

01 Listopad 2017

Pamięć o Kolegach

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach Kolegów na cmentarzach w Głuszynie i na Miłostowie.

12 Wrzesień 2017

Klasa lotnicza Gimnazjum - biwak w Przylepie

Od dziesięciu lat nasze Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje środki finansowe na loty szybowcami uczniów klas lotniczych Gimnazjum w Poznaniu- Głuszynie.

Po raz kolejny spotkaliśmy się na Lotnisku Przylep, Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W zajęciach z młodzieżą brali udział Kol. Stobieniecki, Franas, Nowak i Kojder  który prezentował mundur oficerski oraz ubiór wysokościowy i kombinezon  pilota wojskowego.

09 Wrzesień 2017

Walne zebranie

Po Mszy Św. w kościele Św. Jakuba w Głuszynie w intencji zmarłych tragicznie pilotów 62plm,odbyło się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą na cmentarzu przy ul. Daszewickiej . Następnie przejazd autokarem do Hotelu "Ikar" i Walne Zebranie Stowarzyszenia. Podsumowanie roku pracy Zarządu, nakreślenie planów na kolejny rok.

Spotkanie koleżeńskie przy stole. Opowieści, wspomnienia, wspomnienia…

04 Wrzesień 2017

Rocznica 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

W rocznicę  Święta 31 BLT  - nawiązującej  do  powołania jednostki lotniczej na lotnisku Krzesiny w 1954 roku, na cmentarzu przy ul. Daszewickiej ,odbyła się uroczystość poświęcona pamięci wszystkich zmarłych żołnierzy i pracowników cywilnych 62plm.

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą zmarłych śmiercią tragiczną pilotów 62plm, zgromadziło  liczne grono uczestników w tym członków Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny, delegację 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego z dowódcą płk pil. Rafałem Zadenckim, delegację Rady Osiedla Głuszyna, żołnierzy rezerwy personelu technicznego, uczniów klas lotniczych Zespołu Szkół z Głuszyny. Oprawę uroczystości zapewnili żołnierze 31 BLT wystawiając asystę honorową.

02 Wrzesień 2017

Festyn z okazji Święta 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

Uczestniczyliśmy w festynie z okazji Święta  31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.
W powietrzu podziwialiśmy wspaniałe występy  F-16 Tiger Demo Team, SU-22, MiG -29,  Grupę Akrobacyjną ,,Żelazny”.
 

24 Czerwiec 2017

Grill

Spotkanie  pilotów przy grillu. Pogoda dopisała.

07 Czerwiec 2017

Gronik Zakopane

7-11  Czerwiec
Tradycyjnie już w czerwcu gościmy w licznej grupie kolegów, w Wojskowym  Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Groniku  Zakopanem. Spotkania, wędrówki, wspomnienia, odpoczynek.

26 Styczeń 2017

Zmiana nazwy Stowarzyszenia

Dwudziestego szóstego stycznia 2017 roku  w Krajowym Rejestrze  Sądowym zmieniliśmy nazwę naszego Stowarzyszenia.

Jest to sfinalizowanie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia z września 2016 roku o zmianie nazwy na : STOWARZYSZENIE PILOTÓW WOJSKOWYCH LOTNISKA KRZESINY.

Trwają prace nad opracowaniem wzoru odznaki i loga Stowarzyszenia.

01 Listopad 2016

Pamięć o Kolegach

Jak co roku odwiedziliśmy groby naszych Kolegów pilotów na cmentarzach w Głuszynie i Miłostowie. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pamięci. Byliśmy również  w pobliskim lesie, na miejscu  katastrofy D-cy i z-cy D-cy 62plm. Bardzo dużo zniczy pojawiło się przy tablicy poświęconej ,,Poległym śmiercią lotnika” pilotom 62 plm.

03 Wrzesień 2016

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poległym śmiercią lotnika 19-tu pilotom  62plm.

W dniu 03.09.2016 miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej  19-tu pilotom, którzy służąc w 62 pułku lotnictwa myśliwskiego  im. ,,Powstańców Wielkopolskich” zginęli śmiercią lotnika. Uroczystość przygotowało nasze Stowarzyszenie. O godną oprawę zadbali żołnierze 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego spadkobiercy tradycji 62 plm. Udział Dowódcy Bazy płk pil. Grzegorza Ślusarza, pilotów F-16, kompanii honorowej z pocztem sztandarowym nadało jej podniosły charakter.
Mszę Św. w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Głuszynie, w intencji zmarłych tragicznie pilotów, odprawił ks. por. Dariusz Kamiński, Kapelan 31 BLT. Następnie, licznie zebrani mieszkańcy Osiedla Głuszyny, Rodziny pilotów upamiętnianych tablicą, zaproszeni Goście, przeszli na miejscowy cmentarz. Przy podniesionej fladze państwowej, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy. Odsłonięcia dokonał zasłużony pilot płk pil. Hieronim Kowalski w asyście ucznia klasy lotniczej Gimnazjum nr 30.  Była salwa honorowa, odegrano Marsz Lotników. Nad głowami zebranych pokaz kunsztu lotniczego zaprezentowała grupa akrobacyjna ,,Żelazny” reprezentowana przez byłego Dowódcę 31 BL płk pil. Wojciecha Krupę i mjr pil. Krzysztof Siarkiewicza.
W chwili zadumy złożono wieńce i wiązanki kwiatów, zapalono znicze.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do godnego upamiętnienia Pilotów, startującym z lotniska Krzesiny na ostatni lot, strzegąc Polskiego, Wielkopolskiego nieba. Kolegom ze Stowarzyszenia, Rodzinom poległych pilotów, byłym żołnierzom zawodowym z 62plm.
 Szczególnie dziękujemy Dowódcy 31 Bazy  płk pil. Grzegorzowi Ślusarzowi za ufundowanie Tablicy pamiątkowej,  Płk Jarkowi Zielińskiemu i grupie ,,Archeo” z chor. Jackiem Krupą za odzyskanie i przygotowanie stabilizatora z MiG-21.
Udział w tej lotniczo-patriotycznej uroczystości, był lekcją historii najnowszej dla młodego pokolenia jak również dla mieszkańców Osiedla Głuszyna.

29 Sierpień 2016

Święto Lotnictwa

Na terenie 31 BLT miały miejsce Centralne obchody Święta Lotnictwa Polskiego, połączone z 10-leciem służby samolotów F-16 w Polsce, jak również święto 31  Bazy Lotnictwa Taktycznego.  Uczestniczyliśmy w festynie, podziwialiśmy znakomite akrobacje w powietrzu, naszych młodszych kolegów. Oglądaliśmy galerię samolotów i sprzętu wojskowego.

15 Czerwiec 2016

Gronik Zakopane

15—19 Czerwca 
Jak co roku w grupie kilkunastu osób odpoczywaliśmy w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Gronik w Zakopanem. Wspólnie przemierzaliśmy ścieżki dolin tatrzańskich, korzystaliśmy z obiektów sportowych Ośrodka, biesiadowaliśmy przy ognisku. Do zobaczenia za rok.

06 Czerwiec 2016

Obóz Lotniczy

Pod koniec roku szkolnego Klasy Lotnicze Gimnazjum nr 30 w Poznaniu wyjeżdżają na obóz lotniczo-sportowy do Przylepu  k/Zielonej Góry. Środki finansowe na loty zapoznawcze szybowcami pozyskuje nasze Stowarzyszenie. W tym roku była to dotacja z Nationale-Nederlanden w ramach akcji wolontariackiej.  Uczestniczyli w niej kol. Stobieniecki, Franas, Ciesielski.

04 Czerwiec 2016

ILA 2016

Co dwa lata odbywają się Targi Lotnicze w Berlinie. Od 2002 roku jesteśmy na nich obecni. Autokar zapełnia się Kolegami ze Stowarzyszenia ,naszymi Rodzinami i sympatykami lotnictwa.

21 Maj 2016

Grill

Przy Klubie 31 BLT miało miejsce spotkanie Kolegów pilotów połączone z degustacją potraw z grilla. Jesteśmy umówieni za rok.

30 Październik 2015

Pamięć o poległych i zmarłych Kolegach.

W przeddzień szczególnych dni Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, jak co roku, odwiedziliśmy groby naszych Kolegów pilotów spoczywających na cmentarzach w Głuszynie i na cmentarzu na Miłostowie.

W przeddzień szczególnych dni Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, jak co roku , odwiedziliśmy groby naszych Kolegów pilotów spoczywających na cmentarzach w Głuszynie i na cmentarzu na Miłostowie.
Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

15 Październik 2015

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy 31 BLT a Stowarzyszeniem Byłych Pilotów 62(3)plm.

15 października 2015 roku w uroczystej oprawie, w hangarze 31 BLT, w obecności pilotów F-16 i licznej delegacji pilotów Stowarzyszenia ,Dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. mgr inż. Grzegorz Ślusarz i Prezes Stowarzyszenia Byłych Pilotów 62(3) plm mjr mgr inż. Krzysztof Stobieniecki podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

15 października 2015 roku w uroczystej oprawie, w hangarze 31 BLT, w obecności pilotów F-16 i licznej delegacji pilotów Stowarzyszenia ,Dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. mgr inż. Grzegorz Ślusarz i Prezes Stowarzyszenia Byłych Pilotów 62(3) plm mjr mgr inż. Krzysztof Stobieniecki podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

Porozumienie ma na celu kultywowanie historycznych tradycji pułku lotniczego stacjonującego na Krzesinach, realizację spotkań pokoleniowych pilotów, promowanie pozytywnego wizerunku żołnierzy Sił Powietrznych.

12 Wrzesień 2015

Walne Zebranie.

W dniu 12.09.2015 w Hotelu IKAR w Poznaniu odbyło się doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia. Prezes Jerzy Grabowski przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres wrzesień 2014 - sierpień 2015.

W dniu 12.09.2015 w Hotelu IKAR w Poznaniu odbyło się doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia. Prezes Jerzy Grabowski przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres wrzesień 2014 - sierpień 2015.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Ławreszuk ocenił realizację planów i wydatki Stowarzyszenia. Przewodniczący poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium.

Kolejnym punktem zebrania był wybór władz Stowarzyszenia; Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Krzysztof Stobieniecki
V-ce prezes Jerzy Grabowski
Sekretarz Andrzej Gątarski
Skarbnik Zbigniew Franas
Członek Zarządu Marek Kot

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Eugeniusz Ławreszuk
V-ce przewodniczący Janusz Ciesielski
Członek komisji Jan Bukalski
 

Zebranie podjęło również uchwałę o ,,ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia”
Zebranie zakończył uroczysty obiad ,gdzie wspomnień nie było końca.
Do następnego spotkania za rok.

ADRES POCZTOWY:
Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych Lotniska Krzesiny
ul. Głuszyna 166a
61-329 Poznań
email:

Pogoda Poznań z serwisu